Vol.4 No. 3/2013

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.4 No. 3/2013

 1. Adam Borowicz - Zastosowanie spaczonych zbiorów Julii w symulacji tekstur nieba
  Pages: 123 - 131
  Abstract: Przedstawiono nową technikę symulacji tekstur nieba nocnego na potrzeby systemów rzeczywistości wirtualnej. Proponowana metoda wykorzystuje w sposób bezpośredni spaczone zbiory Julii. W odróżnieniu od klasycznej metody wykorzystuje się tu przekształcenie wszechprzepustowe do spaczania (deformacji) siatki punktów startowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardziej realistycznych struktur fraktalnych, pozbawionych nienaturalnych symetrii lub okresowości, zachowujących jednak cechy samopodobieństwa.
  Keywords symulacja tekstur, zbiór Julii, filtr wszechprzepustowy
  Full article: PDF icon 5_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 2. Jolanta Koszelew - Problemy optymalizacyjne stosowane w planerach tras turystycznych
  Pages: 133 - 141
  Abstract: W artykule została opisana innowacyjna biblioteka oprogramowania LOGTRAVEL, która zawiera efektywne algorytmy rozwiązujące Problem Planowania Tras Turystycznych (ang. Tourist Trip Planning Problem (TTPP)). Komponent LOGTRAVEL może być wykorzystany w wielu turystycznych portalach internetowych, które oferują funkcjonalności inteligentnego planera podróży. Problemy optymalizacyjne, których rozwiązania są zawarte w LOGTRAVEL, stanowią mniej lub bardziej skomplikowaną wersję problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami. Ten problem jest znany z literatury jako orienteering problem i należy do problemów trudnych obliczeniowo. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, definiuje rozwiązywane problemy oraz ich zastosowania, ale nie prezentuje rozwiązań tychże problemów.
  Keywords problem planowania tras turystycznych, orienteering problem, punkty zainteresowania, problem planowania tras, LOGTRAVEL
  Full article: PDF icon 15_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 3. Anna Kumaniecka, Michał Prącik - Drgania aktywnie sterowanych periodycznych struktur dyskretno-ciągłych
  Pages: 143 - 152
  Abstract: W pracy dokonano próby symulacyjnego badania zjawisk dynamicznych wywołanych oddziaływaniem odbieraka prądu na sieć trakcyjną, przyjmując dwa różne modele sieci, złożone z dwóch równolegle umieszczonych strun lub belek Bernoulliego-Eulera z uwzględnieniem okresowego rozkładu konstrukcji wsporczych i wieszaków. Model odbieraka prądu przyjęto dyskretny, zredukowany, czteromasowy. Oddziaływanie odbieraka prądu modelowano dwoma ruchomymi siłami zmiennymi w czasie, poruszającymi się z liniowo narastającą do wartości stałej prędkością v. W przyjętych modelach możliwe było uwzględnienie sztywności giętnej przewodu jezdnego.
  Keywords dynamika, sieć trakcyjna, odbierak prądu
  Full article: PDF icon 25_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 4. Tadeusz Maciak, Rafał Marzewski - Komputerowa symulacja rozwoju pożaru kompleksu leśnego w pobliżu Nowogrodu. Cz. I. Dobór danych wejściowych
  Pages: 153 - 169
  Abstract: W pierwszej części pracy przedstawiono sposób pozyskiwania danych wejściowych do oprogramowania FARSITE. Z RDLP otrzymano numeryczny model terenu. Mapę nachyleń i ekspozycji oraz mapę pokrycia terenu koronami drzew uzyskano w sposób pośredni. Do opisu paliw powierzchni posłużyły modele opisane przez Scotta i Burgana. Przyjęta mapa wysokości drzew, wysokości oraz gęstości koron drzew dotyczyła sosny zwyczajnej. Opis pogody i wiatru został przyjęty na podstawie średnich warunków pogodowych charakterystycznych dla początku lipca w Polsce.
  Keywords symulacja rozwoju pożaru lasu, modele pożaru lasu
  Full article: PDF icon 35_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 5. Michał Prącik - Modelowanie i identyfikacja oddziaływań dynamicznych w próbie rozciągania przeprowadzanej w ciekłym helu
  Pages: 171 - 180
  Abstract: W pracy przedstawiono proponowany model struktury systemu: czujniki – próbka – struktura stanowiska. Zbudowane oryginalne programy symulacyjne bazują na danych konstrukcyjnych i pomiarowych uzyskanych podczas doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. Dane te pozwalają identyfikować parametry i opisywać funkcje charakteryzujące proces dynamicznego oddziaływania próbki rozciąganej w ciekłym helu ze strukturą stanowiska badawczego.
  Keywords kriogenika, modelowanie, symulacja
  Full article: PDF icon 53_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf