Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.8 No. 3-4/2017

 1. Urszula Ferdek - Tłumik hydrauliczny o zmiennej charakterystyce siły tłumienia
  Strony: 75 - 84
  Abstrakt: W pracy opracowano model tłumika hydraulicznego o charakterystyce zależnej od amplitudy i częstotliwości wymuszenia. W zakresie małych amplitud i dużych częstotliwości układ zachowuje się jak amortyzator o charakterystyce miękkiej, co w przypadku zastosowania go w zawieszeniu samochodu poprawia komfort jazdy. W zakresach rezonansowych zwiększona siła tłumienia zapewnia większe bezpieczeństwo jazdy. Uzyskane charakterystyki amortyzatora są niesymetryczne, co jest także wskazane dla tłumików samochodowych. W pracy zbadano wpływ parametrów wymuszenia oraz parametrów konstrukcyjnych na charakterystyki amortyzatora.
  Słowa kluczowe tłumik hydrauliczny, zawieszenie samochodu, nieliniowe drgania
  Pełny artykuł: PDF icon str_75-84_kwartalnik_nr31_32.pdf
 2. Wiesław Grzesikiewicz, Michał Makowski - Symulacja drgań pojazdu wyposażonego w tłumikicmagnetoreologiczne
  Strony: 85 - 96
  Abstrakt: Rozważany jest semiaktywny układ sterowania drgań pojazdu wyposażonego w magnetoreologiczne (MR) tłumiki drgań. Przedstawiono opis płaskiego modelu pojazdu oraz opis algorytmu wyznaczania sygnałów sterujących tłumikami MR. Zamieszczono wybrane wyniki symulacji drgań pojazdu podczas nieustalonego ruchu z dużą prędkością. Prezentowane wyniki symulacji zawierają porównanie drgań pojazdu mającego sterowane tłumiki MR z drganiami pojazdu wyposażonego w klasyczne tłumiki. Do oceny drgań pojazdu wybrano dwa wskaźniki charakteryzujące: przyspieszenie nadwozia oraz zmienność nacisku kół na nawierzchnię drogi.
  Słowa kluczowe tłumiki magnetoreologiczne, badania symulacyjne, układ sterowania, model pojazdu
  Pełny artykuł: PDF icon str_85-96_kwartalnik_nr31_32.pdf
 3. Małgorzata Kuźnar - Zastosowanie SSN do predykcji zużycia węglowych nakładek odbieraka prądu
  Strony: 97 - 104
  Abstrakt: Odbieraki prądu w pojeździe trakcyjnym służą do poboru prądu z sieci trakcyjnej. Elementem mającym bezpośredni kontakt z przewodem jezdnym jest ślizgacz, a dokładniej węglowa nakładka stykowa, narażona zarówno na zużycie eksploatacyjne, jak i różnego rodzaju uszkodzenia związane z użytkowaniem. Jest elementem odbieraka najczęściej wymienianym. W celu ustalenia przyczyny uszkodzenia nakładki konieczna jest znajomość typu uszkodzenia. Przyczyna wymiany nakładki wnioskowana może być na podstawie charakterystyki zużycia węglowych nakładek stykowych. W celu predykcji zużycia węglowych nakładek stykowych zastosowano Sztuczną Sieć Neuronową typu Feed-Forward z propagacją wsteczną o 6 warstwach ukrytych po 10 neuronów w każdej warstwie. Błąd średniokwadratowy dla procesu uczenia sieci wyniósł 0,578, a wyniki dotyczące predykcji zużycia nakładki przedstawiono w artykule.
  Słowa kluczowe odbierak prądu, pantograf, węglowa nakładka ślizgowa, diagnostyka, predykcja zużycia, sztuczne sieci neuronowe, SSN
  Pełny artykuł: PDF icon str_97-104_kwartalnik_nr31_32.pdf
 4. Adam Mysłek, Henryk Sanecki - Optimization of hydraulic crane prototype
  Strony: 105 - 114
  Abstrakt: The paper presents an application of research methodology leading to structural optimization of a crane model containing hydraulic cylinders. CAD and CAE systems were used to obtain a three-dimensional model of the crane and state of stresses and displacements, as well as to carry out appropriate optimization procedures. This issue is important from the point of view of full strength verification of modern transport equipment, particularly at the design stage, while detailed experimental research is not yet conducted.
  Słowa kluczowe hydraulic crane, CAD, FEM, structural optimization, GDP and SQP algorithms
  Pełny artykuł: PDF icon str_105-114_kwartalnik_nr31_32.pdf
 5. Henryk Sanecki - Analiza dynamiczna wybranych podzespołów przyłączonych do pudeł pojazdów szynowych
  Strony: 115 - 124
  Abstrakt: Praca prezentuje metodykę badań symulacyjnych dotyczących zamocowań wybranych podzespołów przyłączonych do elementów nośnych pojazdów szynowych. Opisano metodykę obliczeń dotyczących mocowań, która może być przydatna między innymi do takich podzespołów jak zbiorniki, elementy wyposażenia zwiększającego komfort podróżowania, układy hamulcowe, a także urządzenia elektryczne. Duża liczba podłączonych urządzeń o trudnej do zamodelowania strukturze wewnętrznej może być łatwo zaimplementowana do ogólnego modelu jako układ z wieloma masami skupionymi.
  Słowa kluczowe pojazdy szynowe, podzespoły przymocowane, układy hamulcowe, dynamiczne oddziaływanie wyposażenia
  Pełny artykuł: PDF icon str_115-124_kwartalnik_nr31_32.pdf
 6. Jacek Skowron - Modele analityczne kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego
  Strony: 125 - 134
  Abstrakt: W artykule zaprezentowano dwa modele hamulca wiroprądowego, tzw. model cienko – płytowy i model grubopłytowy. Model cienkopłytowy stanowi uproszczoną formę modelu grubopłytowego, ale został opracowany w inny sposób. Otrzymane obliczenia z badań obu modeli potwierdzają ich poprawność. Wyniki pozwalają stwierdzić, że przedstawiona metoda badań jest wiarygodna i może być stosowana przy projektowaniu hamulców wiroprądowych.
  Słowa kluczowe hamulce kolejowe, hamulce wiroprądowe, modelowanie
  Pełny artykuł: PDF icon str_125-134_kwartalnik_nr31_32.pdf
 7. Halszka Skórska, Jerzy Sładek - Symulacyjne badanie wpływu interfejsu graficznego wyświetlacza typu head-up na percepcję kierowcy
  Strony: 135 - 144
  Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i eksperymentów symulacyjnych wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodę śledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano efektywny interfejs graficzny systemu AR.
  Słowa kluczowe rzeczywistość rozszerzona, wyświetlacz przezierny, interfejs graficzny, percepcja, czas reakcji
  Pełny artykuł: PDF icon str_135-144_kwartalnik_nr31_32.pdf
 8. Paweł Szeszko, Magdalena Topczewska - A new hybrid approach for data level balancing classes in classification problems
  Strony: 145 - 155
  Abstrakt: Praca dotyczy braku zrównoważenia liczności klas w problemie klasyfikacji. Zaprezentowany oraz przetestowany został nowy algorytm. Technika HImbA jest metodą hybrydową, która łączy znany algorytm SMOTE oraz zmodyfikowaną wersję metody k najbliższych sąsiadów. Została ona zastosowana wraz z dziesięcioma wariantami istniejących technik w celu przetwarzania wstępnego 28 zbiorów danych, które zostały następnie poddane klasyfikacji (użyto dwóch algorytmów – C4.5 oraz SMO), a wyniki zostały porównane. Dla wybranych zbiorów przy użyciu nowego algorytmu uzyskano najlepsze rezultaty.
  Słowa kluczowe niezbalansowanie liczności klas, nadpróbkowanie, klasyfikacja
  Pełny artykuł: PDF icon str_145-155_kwartalnik_nr31_32.pdf

Vol.8 No. 1-2/2017

 1. Teresa Gajewska - Wpływ logistycznych aspektów obszaru e-commerce na częstotliwość dokonywania zakupów przez internet
  Strony: 5 - 14
  Abstrakt: W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Związek z tym ma zarówno rozwój technologiczny, wzrost liczby osób mających dostęp do internetu oraz aktywnie korzystających z niego, a także udział mobilnych urządzeń. Celem pracy było określenie zależności między częstotliwością donywania zakupów przez internet a logistycznymi aspektami w obszarze e-commerce. Do analizy przyjęto dane z przeprowadzonych badań ankietowych wśród 100 klientów korzystających z usług handlu elektronicznego.
  Słowa kluczowe handel elektroniczny, jakość usług, logistyczne aspekty, operator logistyczny
  Pełny artykuł: PDF icon str_5-14_kwartalnik_nr29_30.pdf
 2. Maciej Górowski, Tomasz Rogacewicz - Symulacja jazdy tramwajem w pierwszym polskim symulatorze tramwaju
  Strony: 15 - 24
  Abstrakt: W artykule przedstawione zostały założenia oraz budowa pierwszego polskiego symulatora tramwaju w odniesieniu do zastosowanych rozwiązań technicznych związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów szkoleniowych. Wierne odzwierciedlenie kabiny i stanowiska sterowniczego rzeczywistego tramwaju oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe zapewniają realistyczne odczucia występujące podczas jazdy prawdziwym tramwajem.
  Słowa kluczowe symulator tramwaju, symulatory, szkolenia, tramwaj, prowadzenie tramwaju
  Pełny artykuł: PDF icon str_15-24_kwartalnik_nr29_30.pdf
 3. Piotr Kisielewski, Przemysław Talarek - Badania symulacyjne wybranego węzła komunikacyjnego dużego miasta
  Strony: 25 - 36
  Abstrakt: Obiektem badań był wybrany węzeł komunikacyjny dużego miasta. Cel pracy stanowiło opracowanie propozycji zmiany rozkładu jazdy kursów tramwajowych celem minimalizacji czasu oczekiwania pasażerów. W pracy przeprowadzono pomiary potoków pasażerskich dla aktualnego rozkładu jazdy tramwajów. Na podstawie obserwacji dokonano aproksymacji intensywności napływu pasażerów w czasie. W pracy sformułowano model matematyczny obiektu, funkcję celu optymalizacji i ograniczenia. Opracowano oryginalny algorytm symulacyjny, w którym kryterium oceny zmienionego rozkładu jazdy był stosunek łącznego czasu oczekiwania pasażerów przed i po wprowadzeniu zmian kursów rozkładowych pociągów tramwajowych. W podsumowaniu pracy sformułowano wnioski z badań.
  Słowa kluczowe miejska, rozkład jazdy, optymalizacja, czas oczekiwania pasażerów
  Pełny artykuł: PDF icon str_25-36_kwartalnik_nr29_30.pdf
 4. Augustyn Lorenc, Małgorzata Kuźnar - Analiza kosztów ryzyka w transporcie intermodalnym dla systemów lokalizacji i monitorowania parametrów
  Strony: 37 - 46
  Abstrakt: W artykule przedstawiono wpływ systemów do lokalizacji i monitorowania parametrów przewozu dla jednostek intermodalnych na prawdopodobieństwo zmniejszenia kosztów transportu i przepływu informacji. Wykonane badania potwierdziły korzyści wynikające z zastosowania tego typu systemów, zwłaszcza dla towarów o wysokiej wartości w wariancie z wykorzystaniem tylko systemu lokalizacji, koszty ryzyka zmalały o 52.7% w stosunku do wartiantu bez systemu lokalizacyjnego. Co więcej, zastosowanie systemu z monitorowaniem parametrów ładunku pozwala dodatkowo obniżyć koszty o średnio 31%.
  Słowa kluczowe transport intermodalny, ryzyko w transporcie, koszty w transporcie, systemy lokalizacji ładunku, systemy monitorowania parametrów
  Pełny artykuł: PDF icon str_37-46_kwartalnik_nr29_30.pdf
 5. Augustyn Lorenc, Maciej Szkoda, Elżbieta Wyraz - Metody klasyfikacji produktów w magazynie
  Strony: 47 - 54
  Abstrakt: Najważniejszymi czynnikami warunkującymi konkurencyjność magazynu są czas i pieniądze. W celu zwiększenia skuteczności rozmieszczenia produktów w magazynie stosuje się metody klasyfikacji produktów, takie jak analizy ABC, XYZ czy Index COI. W niniejszej pracy przeprowadzone zostały symulacje pozwalające oszacować efektywność wymienionych metod. Do obliczeń założono, że nie ma konieczności przekładania produktów na wózku kompletacyjnym w trakcie całego procesu kompletacji. W celu odzwierciedlenia procesów zachodzących w rzeczywistym magazynie posłużono się losowymi listami kompletacji.
  Słowa kluczowe analiza wariantowa, klasyfikacja produktów, kompletacja zlecenia
  Pełny artykuł: PDF icon str_47-54_kwartalnik_nr29_30.pdf
 6. Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak - Analiza wpływu krzyżowania na przykładzie identyfikacji modelu matematycznego silnika indukcyjnego z zastosowaniem algorytmu genetycznego
  Strony: 55 - 62
  Abstrakt: Praca przedstawia analizę wpływu przyjętego krzyżowania na wyniki identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego silnika indukcyjnego. Identyfikowane parametry modelu matematycznego silnika wyznaczono w rezultacie minimalizacji błędu średniokwadratowego prądu stojana i prędkości kątowej przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego z częściową wymianą populacji. Oceniano zastosowany algorytm genetyczny pod kątem zbieżności i dokładności procesu identyfikacji oraz wymaganego nakładu analizy numerycznej.
  Słowa kluczowe identyfikacja parametryczna, silnik indukcyjny, algorytm genetyczny
  Pełny artykuł: PDF icon str_55-62_kwartalnik_nr29_30.pdf
 7. Andrzej Sowa - Efektywność wybranych metod tworzenia testów diagnostycznych
  Strony: 63 - 73
  Abstrakt: Poziom rozwoju współczesnej techniki pomiarowej umożliwia tworzenie automatycznych systemów służących do rozpoznawania stanu technicznego obiektów technicznych. W tym celu należy określić odpowiednie procedury badań diagnostycznych tych obiektów. Wymaga to wybrania adekwatnej metody oceny cech diagnostycznych poszczególnych elementów składowych obiektu badanego, a następnie zbudowania pewnego rodzaju modelu logicznego tego obiektu. Na tej podstawie można określić zbiory sprawdzeń służące do rozpoznania stanu technicznego tego obiektu. Metody do tego użyte mają zróżnicowaną efektywność, co jest przedmiotem niniejszego artykułu.
  Słowa kluczowe diagnostyka techniczna, lokalizacja niezdatności, metody tworzenia testów diagnostycznych
  Pełny artykuł: PDF icon str_63-73_kwartalnik_nr29_30.pdf

Vol.6 No. 4/2015

 1. Roman Bogacz, Kurt Frischmuth - On some wave problems in train-track dynamics
  Strony: 217 - 228
  Abstrakt: The paper is devoted to the modeling, analysis and simulation of selected travelling wave-related phenomena, excited by moving loads. The study improves our understanding of undesirable effects, which are of great interest to researchers as well as to practitioners in railway engineering. It is shown that the dynamic interaction of rail vehicles with continuous and discrete systems describing the track and/or the catenary system is particularly complex in the case of high-speed motion. Further, dynamics and stability of viscoelastic track models are considered.
  Słowa kluczowe wave phenomena, high-speed motion, railway dynamics
  Pełny artykuł: PDF icon str_217-228_kwartalnik_nr24.pdf
 2. Anna Demianiuk, Tomasz Janusz Teleszewski - Modelowanie konwekcji wymuszonej w kolektorach słonecznych metodą elementów brzegowych
  Strony: 229 - 240
  Abstrakt: W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej w przewodach kolektorów słonecznych. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym. W opracowaniu przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń symulacji konwekcji wymuszonej w przewodzie kolektora płaskiego o kołowym obrysie przekroju poprzecznego przewodu. W Katedrze Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej sporządzono blok programów obliczeniowych do wyznaczania przepływu i wymiany ciepła w zaawansowanych układach hydraulicznych. (język programowania Fortran, implementacja oprogramowania w systemie dostępu zdalnego do serwera obliczeniowego w Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej).
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, konwekcja wymuszona, kolektory słoneczne
  Pełny artykuł: PDF icon str_229-240_kwartalnik_nr24.pdf
 3. Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata, Krzysztof Szkółka, Marcin Cieślewicz - Grafowa metoda priorytetyzacji zdolności sił zbrojnych
  Strony: 241 - 254
  Abstrakt: W referacie przedstawiona została opracowana metoda priorytetyzacji zdolności Sił Zbrojnych RP, wykorzystywana w ramach jednej z kluczowych czynności procesu planowania tj. Oceny Wymaganych Zdolności i ich Priorytetyzacji. Przedstawiono grafowy model zależności pomiędzy zdolnościami i szczegółowo opisano miary centralności wierzchołów będące podstawą metody priorytetyzacji.
  Słowa kluczowe zdolności sił zbrojnych, priorytetyzacja zdolności, miary centralności
  Pełny artykuł: PDF icon str_241-254_kwartalnik_nr24.pdf
 4. Dariusz Małyszko - Clustering Models for Generalized Covering Approximation Spaces
  Strony: 255 - 264
  Abstrakt: Mathematical foundations are steadily extended and pushing rough set theory into incorporating new data analysis methods and data models. Generalized approximation spaces present abstract model useful in understanding unknown and undefined data structure leading into creation many new robust and intelligent approaches. Covering approximation spaces present data by means of coverings of the universe. In the paper, these two approaches have been put together introducing the concept of generalized covering approximation space. Further rough coverings model for generalized covering approximation spaces has been presented. Proposed rough covering models are based upon clustering and thresholding of feature space, are embedded in generalized approximation spaces, simultaneously spanning standard, fuzzy and probabilistic data models.
  Słowa kluczowe generalized approximation spaces, covering approximation spaces, rough sets, fuzzy sets, probabilistic sets
  Pełny artykuł: PDF icon str_255-264_kwartalnik_nr24.pdf
 5. Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Symulacyjne badanie efektywności belkowego generatora piezoelektrycznego
  Strony: 265 - 272
  Abstrakt: Rozważania dotyczą układu pozyskiwania energii elektrycznej w postaci trójwarstwowej belki wysięgnikowej, składającej się ze stalowej warstwy środkowej i zewnętrznych warstw piezoelektrycznych. Odkształcenie belki wywołano przemieszczeniem jej swobodnego końca o ustalonej wartości. W pracy zbadano wpływ parametrów geometrycznych i materiałowych generatora belkowego na pozyskiwane napięcie i energię elektryczną. W porównawczych obliczeniach metodą elementów skończonych, przeprowadzonych przy zastosowaniu modeli płaskich i bryłowych, wykazano dostateczną dokładność modeli płaskich. Wyniki otrzymane uproszczoną metodą analityczną i metodą elementów skończonych przedstawiono graficznie w postaci zależności napięcia lub energii od stosunku grubości warstw. Dla wybranych sztywności warstw wyznaczono wartości stosunku ich grubości, którym odpowiada największa efektywność generatora. Zbliżone wyniki uzyskano w przypadku obu metod obliczeniowych.
  Słowa kluczowe pozyskiwanie energii elektrycznej, generator piezoelektryczny efektywność, dobór parametrów, płaski i bryłowy model MES
  Pełny artykuł: PDF icon str_265-272_kwartalnik_nr24.pdf
 6. Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Paweł Giętkowski, Michał Zabielski - Metoda oceny wybranych zdolności w obszarze logistycznego zabezpieczenia działań
  Strony: 273 - 286
  Abstrakt: W pracy przedstawiono randomizowany algorytm oceny wybranych zdolności logistycznych. Omówiona została główna idea, w tym zakres danych wejściowych i sposób parametryzacji algorytmu. Część referatu poświęcono definicji podstawowych pojęć związanych z Procesem planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP. Opracowany komponent programowy implementujący algorytm jest elementem składowym Modułu Wsparcia Procesu Planowania Zdolności, powstałym w Wydziale Cybernetyki WAT w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
  Słowa kluczowe zdolności sił zbrojnych, wymiarowanie zdolności, logistyka
  Pełny artykuł: PDF icon str_273-286_kwartalnik_nr24.pdf

Vol.6 No. 3/2015

 1. Roman BOGACZ, Kurt FRISCHMUTH, Robert KONOWROCKI - Walking the Line. Traveling Forces vs Moving Masses
  Strony: 165 - 174
  Abstrakt: W inżynierii kolejowej lub ogólniej - w budownictwie i dynamice pojazdów zagadnienie równoczesnego modelowania toru i pojazdu było przedmiotem wielu badań. Często jeden ze sprzężonych układów był nadmiernie upraszczany, aby uzyskać rozwiązanie problemu. Zagadnienie struny najczęściej rozpatruje się w zakresie małych przesunięć i kątów, poszukiwana jest wówczas funkcja skalarna jednej zmiennej. Gdy konfiguracja aktualna odbiega znacznie od konfiguracji materialnej, wyniki uzyskane mogą być fizycznie nieakceptowalne. W pracy do rozwiązywania tego typu zadań zaleca się podejście parametryczne. Zalety takiego podejścia demonstrowane są na podanych przykładach z zakresu modelowania współpracy pojazdu z trakcją oraz popularnych sportów rekreacyjnych.
  Słowa kluczowe struna, fale, siły wędrujące, nieliniowość geometryczna
  Pełny artykuł: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_165-174.pdf
 2. Anna BOROWSKA - Properties of reducible polynomials
  Strony: 175 - 184
  Abstrakt: Analizowano wielomiany z jedną zmienną nad ciałem skończonym F2. Jeśli wielomian p(x) stopnia n jest nierozkładalny, to zbiór wielomianów stopnia <n wraz z operacjami (dodawania i mnożenia) modulo p(x) tworzy ciało skończone GF(2n). Jeżeli p(x) stopnia n jest rozkładalny, w zbiorze wielomianów stopnia <n można wyróżnić kilka podzbiorów, które wraz z działaniem *p (mnożenie modulo p(x)) tworzą grupy. Własności tych grup (oparte na wykonanych testach) opisano w sekcji 3. W sekcji 4 zaproponowano algorytm faktoryzacji wielomianów. Wydajność zapisywania elementów GF(2n) na ustalonej liczbie bitów zachęca do wykorzystywania wielomianów nierozkładalnych na przykład w kryptografii.
  Słowa kluczowe wielomian nieredukowalny, faktoryzacja, kryptografia, krzywe eliptyczne
  Pełny artykuł: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_175-184.pdf
 3. Radosław NOWAK, Marek PIETRZAKOWSKI - Badania symulacyjne piezoelektrycznego dwubelkowego układu pozyskiwania energii elektrycznej
  Strony: 185 - 192
  Abstrakt: Zaproponowany układ dwubelkowy składa się z generatora z warstwami piezoelektrycznymi i wzmacniacza drgań. Wymuszenie kinematyczne zrealizowano jako harmoniczny poprzeczny ruch podpory. W pracy skupiono się na wpływie parametrów geometrycznych i materiałowych wzmacniacza na efektywność zamiany energii mechanicznej w energię elektryczną. Wyniki otrzymane metodą analityczną i metodą elementów skończonych przedstawiono w postaci charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych generowanego napięcia. Porównano wybrane maksymalne wartości amplitudy napięcia i częstości drgań własnych, zestawiając je w tabelach. Na podstawie oszacowanych błędów względnych stwierdzono poprawność zastosowanego modelu MES.
  Słowa kluczowe generator piezoelektryczny, MES, pozyskiwanie energii elektrycznej, układ dwubelkowy
  Pełny artykuł: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_185-192.pdf
 4. Tomasz Janusz TELESZEWSKI - Algorytm MEB konwekcji wymuszonej w przepływie przez przewody prostoosiowe
  Strony: 193 - 202
  Abstrakt: W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej przy przepływie korkowym przez prostoosiowe przewody o zróżnicowanym kształcie przekroju. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB z rozwiązaniem analityczno-empirycznym. W pracy przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń symulacji konwekcji wymuszonej w przewodzie o przekroju siedmiokąta foremnego oraz wyznaczono funkcję liczby Nusselta w zależności od liczby ścianek tworzących przekrój przewodu prostoosiowego o kształcie wielokąta foremnego.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, konwekcja wymuszona, przepływ jednorodny, przewody prostoosiowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_193-202.pdf
 5. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, Sławomir Adam SORKO - Konwekcja wymuszona w przepływie cieczy lepkiej przez przewody prostoosiowe
  Strony: 203 - 213
  Abstrakt: W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej przy przepływie w przewodach prostoosiowych o różnych od kołowego przekrojach poprzecznych przewodu. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń z rozwiązaniami analitycznymi i wynikami badań doświadczalnych. W pracy przedstawiono rezultaty numerycznej symulacji konwekcji wymuszonej w przewodach o prostokątnym przekroju poprzecznym, o zróżnicowanej relacji szerokości do wysokości przekroju poprzecznego przewodu. Wyznaczono wartości liczby Nusselta dla różnych relacji szerokość-wysokość kanału w warunkach przepływu laminarnego cieczy newtonowskiej.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, konwekcja wymuszona, przepływ laminarny przez przewody prostoosiowe
  Pełny artykuł: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_203-213.pdf

Vol.6 No. 2/2015

 1. Michał KAPAŁKA - Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych
  Strony: 79 - 88
  Abstrakt: W pracy został przedstawiony obszar zastosowań autorskiego modelu i symulatora tłumu jako jednego z kluczowych elementów zintegrowanego systemu kontroli i kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych, zaprezentowana została koncepcja systemu kierowania ruchem pieszych jako narzędzia wpływającego w istotny sposób na komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszych, zwłaszcza w sytuacjach nieoczekiwanych, sposób wykorzystania oraz kluczowe elementy modelu i symulatora w kontekście takiego systemu oraz wybrane scenariusze i wyniki eksperymentów symulacyjnych.
  Słowa kluczowe modelowanie tłumu, system kierowania ewakuacją, symulacja tłumu
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art1.pdf
 2. Rafał KASPRZYK, Marcin PAŹ Zbigniew TARAPATA - Modelowanie i symulacja cyberzagrożeń typu botnet
  Strony: 89 - 103
  Abstrakt: W pracy przedstawiono analizę cyberzagrożeń ze szczególnym naciskiem położnym na cyberzagrożenia wynikające z aktywności sieci typu botnet. Sieci te są najbardziej powszechne i często postrzegane jako wyjątkowo istotne z punktu widzenia bazpieczeństwa państwa. Ich klasyfikacja oraz metody rozprzestrzeniania się są podstawą do budowy szkieletu modelu cyberprzestrzeni uwzględniającego występowanie w niej cyberzagrożeń (w tym sieci typu botnet). Opracowany model jest podstawą budowy środowiska eksperymentalnego umożliwiającego analizę charakterystyk sieci botnet, badanie jej odporności na różne zdarzenia, symulację jej rozprzestrzeniania się oraz ewolucji. Zaproponowane zostały do tego celu platformy, których możliwości i cechy funkcjonalne są w stanie sprostać tym wymaganiom.
  Słowa kluczowe cyberzagrożenia, sieci botnet, sieci złożone
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art2.pdf
 3. Piotr MARCINIAK, Andrzej WALCZAK Paweł MOSZCZYŃSKI - Symulacja filtra interferencyjnego dla zakresu terahercowego
  Strony: 105 - 113
  Abstrakt: W artykule zaprezentowano model do wyznaczania i modyfikacji parametrów filtra interferencyjnego w układzie Fabry’ego-Perota wypełnionego ośrodkiem o pomijalnej dyspersji dla zakresu terahercowego. W modelu uwzględniona została jedynie dyspersja materiału ścianek filtra. Model - umożliwia wyznaczenie szerokości wnęki filtra oraz znalezienie profilu współczynnika odbicia ścianek filtra (zwierciadeł), który najlepiej dopasowuje profil transmitancji teoretycznej do profilu transmitancji rzeczywistej.
  Słowa kluczowe filtr Fabry’ego-Perota, filtr terahercowy
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art3.pdf
 4. Paweł MOSZCZYŃSKI, Andrzej WALCZAK - Symulacja zjawisk zachodzących w ciekłokrystalicznej komórce hybrydowej
  Strony: 115 - 123
  Abstrakt: W publikacji prezentowana jest metoda wyznaczania współczynnika załamania w nieprzewodzących ciekłokrystalicznych komórkach hybrydowych. Wcześniej wykazano, że taka komórka jest nowym rozwiązaniem dla fotoniki [1,2]. Opisywana metoda obejmuje modele fizyczne i matematyczne zjawisk istotnych dla obserwowanego w tych urządzeniach photorefractive-like effect. W oparciu o prezentowaną metodę powstał symulator komórki hybrydowej. Umożliwia on projektowanie komórek tego typu i pozwala na badanie, jak zaprojektowane przez użytkownika urządzenie zmienia swoje właściwości optyczne pod wpływem pola sterującego i oświetlenia. W artykule opisano główne założenia modeli matematycznych stosowanych w opisywanej metodzie. Ponadto przedstawiono algorytmy pozwalające uzyskać rozwiązanie numeryczne proponowanych modeli.
  Słowa kluczowe symulator, komórka hybrydowa, komórka ciekłokrystaliczna, metody numeryczne
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art4.pdf
 5. Arkadiusz NETCZUK, Tadeusz NOWICKI, Dariusz PIERZCHAŁA - Wieloagentowy model symulacyjny rozprzestrzeniania się epidemii
  Strony: 125 - 135
  Abstrakt: W pracy przedstawiono wieloagentowy symulator programowy rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Jest to dyskretno-zdarzeniowy model rozprzestrzeniania się oraz przeciwdziałania epidemii. Główną uwagę skupiono na analizie rozpatrywanej populacji ludzi w ustalonym regionie, łańcuchu dystrybucji żywności oraz działaniu służb przeciwdziałania epidemii. Pokazano sposób uzyskiwania podstawowych charakterystyk epidemii. Przeanalizowano własności symulatora wieloagentowego.
  Słowa kluczowe epidemia chorób przenoszonych drogą pokarmową, symulator epidemii, badanie własności procesów epidemii, symulacja wieloagentowa
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art5.pdf
 6. Krzysztof SZKÓŁKA, Cezary BARTOSIAK, Rafał KASPRZYK, Zbigniew TARAPATA - Modele i metody komputerowego rozpoznawania wzorców opisanych ilościowo
  Strony: 137 - 151
  Abstrakt: W niniejszej pracy autorzy poruszają zagadnienia z obszaru badania podobieństwa grafów i sieci ze szczególnym naciskiem na metody ilościowe. Zostaje podjęta próba klasyfikacji wybranych metod grafowo-sieciowych badania podobieństwa. Prezentuje się tu także autorską metodę i rozwiązanie programowe, które jest wykorzystywane w celu wspierania działań decyzyjnych w organizacjach.
  Słowa kluczowe sieć, rozpoznawanie wzorców, miary podobieństwa sieci
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art6.pdf
 7. Michał ZABIELSKI, Rafał KASPRZYK, Zbigniew TARAPATA - Metody wykrywania naruszeń prywatności w internetowych sieciach społecznych
  Strony: 153 - 161
  Abstrakt: Wraz z pojawieniem się internetowych sieci społecznych znaczenie aspektu prywatności w Internecie wzrosło drastycznie. Stąd ważne jest opracowanie mechanizmów, które uniemożliwią osobom niepowołanym dostęp do prywatnych danych osobowych. W pracy podjęta została próba określenia modeli naruszeń prywatności poprzez analizę wpływu struktury sieci oraz jej atrybutów na możliwości naruszenia prywatności w internetowej sieci społecznej. Wynikiem tych działań jest opracowanie koncepcji symulatora pozwalającego na weryfikację wniosków wypływających z utworzonych modeli.
  Słowa kluczowe internetowe sieci społeczne, prywatność, uczenie półnadzorowane
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art7.pdf

Vol.6 No. 1/2015

 1. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część I
  Strony: 5 - 22
  Abstrakt: Tematem pracy jest kryptoanaliza szyfru Enigmy M3, używanej przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe Niemiec podczas II wojny światowej. Proponujemy rekonstrukcję metody katalogu. W celu pełnego oprogramowania metody przeprowadzono testy zachowań szyfru przy różnych ustawieniach klucza. Praca zawiera matematyczne uzasadnienie istotnych dla metody faktów. W części II uzupełniamy metodę katalogu o dwa brakujące algorytmy, służące do wyznaczania połączeń łącznicy wtyczkowej i ustawień pierścieni. Wykonanie trzech wspomnianych algorytmów pozwala na odtworzenie pełnego dziennego klucza oraz klucza dowolnej depeszy. Dzięki temu możemy przeczytać dowolną depeszę przechwyconą przed 15 września 1938 roku. Załączamy implementację proponowanych algorytmów w języku Cpp.
  Słowa kluczowe Enigma M3, Rejewski, charakterystyka dnia
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_5-22.pdf
 2. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część II
  Strony: 23 - 33
  Abstrakt: Tematem pracy jest kryptoanaliza szyfru niemieckiej Enigmy M3, używanej do kodowania tajnych depesz przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe Niemiec podczas II wojny światowej. W części I zaproponowaliśmy algorytm będący rekonstrukcją metody katalogu. Tu uzupełniamy metodę katalogu o dwa brakujące algorytmy służące do wyznaczania odpowiednio połączeń łącznicy wtyczkowej i ustawień pierścieni. Wykonanie trzech wspomnianych algorytmów pozwala na odtworzenie pełnego dziennego klucza oraz klucza dowolnej depeszy. Dzięki temu możemy przeczytać dowolną depeszę przechwyconą przed 15 września 1938 r. Dodatkowo załączamy implementację przedstawionych algorytmów w języku Cpp.
  Słowa kluczowe Enigma M3, Rejewski, charakterystyka dnia
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_23-34.pdf
 3. Andrzej Najgebauer, Michał Dyk, Dariusz Pierzchała - Modelowanie i symulacja sieci IoT w symulatorze SenseSim
  Strony: 35 - 44
  Abstrakt: W pracy przedstawiono model symulacyjny sieci sensorowej oraz IoT, będące podstawą dla budowy symulatora SenseSim. Pozwala on na zbudowanie heterogenicznej sieci (lub wielu sieci), której sensory obserwują zmieniające się w czasie zjawiska. Zaletami proponowanego modelu są: możliwość szerokiej konfiguracji węzłów, które posiadać mogą wiele zdolności do obserwacji środowiska, oraz łatwa konfigurowalność algorytmów trasowania i komunikacji bezprzewodowej. Symulator zbudowany w oparciu o przedstawiony model będzie również umożliwiał modyfikację zachowania sensorów poprzez ich makroprogramowanie. Dodatkowo proponowane jest rozszerzenie symulatora o modelowanie wielorozdzielcze.
  Słowa kluczowe sieci sensoryczne, IoT, symulacja dyskretna zdarzeniowa
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_35-44.pdf
 4. Anna Justyna Werner-Juszczuk - Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym
  Strony: 45 - 56
  Abstrakt: Przedstawiono obliczenia projektowego obciążenia cieplnego w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w trzech wariantach: z uwzględnieniem przybliżonych wartości współczynników przenikania ciepła liniowych mostków cieplnych wg PN-EN ISO 14683:2008, z uwzględnieniem wartości z katalogu mostków cieplnych oraz przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych wykonanych przy użyciu autorskiego programu komputerowego, bazującego na algorytmie metody elementów brzegowych (MEB). Określono wpływ poszczególnych metod na całkowite projektowe straty ciepła w lokalu mieszkalnym.
  Słowa kluczowe MEB, liniowy współczynnik przenikania ciepła, projektowe obciążenie cieplne
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_45-56.pdf
 5. Anna Justyna Werner-Juszczuk, Piotr Rynkowski - Ocena ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany klatki schodowej przy wykorzystaniu MEB
  Strony: 57 - 65
  Abstrakt: W pracy przeprowadzono symulację rozkładu temperatury w miejscu połączenia ściany klatki schodowej ze stropem w wariancie z izolacją i bez izolacji w celu określenia ryzyka wystąpienia powierzchniowej kondensacji pary wodnej i określenia zasadności izolacji ścian pomiędzy klatką schodową a lokalem mieszkalnym. Przyjęto różne wartości temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Obliczenia wykonano za pomocą autorskiego programu komputerowego wykorzystującego algorytm MEB do rozwiązania ustalonego procesu przewodzenia ciepła w obszarach wielospójnych.
  Słowa kluczowe MEB, kondensancja powierzchniowa, izolacja cieplna
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_57-66.pdf
 6. Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej
  Strony: 67 - 75
  Abstrakt: W artykule została przedstawiona równoległa implementacja odmiany metody Monte Carlo do symulacji dynamiki kwantowych systemów otwartych – jest to tzw. metoda kwantowych trajektorii (QTM). Implementacja została wykonana za pomocą technologii CUDA i obejmuje ona realizację procedury numerycznej odpowiedzialnej za algorytm QTM. W artykule została też pokazana wydajność otrzymanych metod numerycznych dla QTM w stosunku do innych znanych implementacji.
  Słowa kluczowe metoda kwantowych trajektorii, symulacja kwantowych systemów otwartych, obliczenia numeryczne, technologia CUDA, obliczenia GPU
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_67-76.pdf

Vol.5 No. 4/2014

 1. Roman Bogacz, Kurt Frischmuth - Dynamics of a Rolling Railway Wheel: Corrugation, Polygonalization and Flat Spots
  Strony: 219 - 232
  Abstrakt: Praca dotyczy badania dynamiki koła kolejowego z nierównościami powierzchni tocznej oddziałującego z idealnym torem kolejowym (szyną). W przypadku ustalonego ruchu prostoliniowego określono trajektorię punktu kontaktu układu koło-szyna i wynikające przyspieszenia, początkowo przyjmując sztywne koło i szynę, a następnie rozważając przypadek kontaktu sprężystego i lepkosprężystego. Uwzględniając energię dysypowaną, określany jest ruch i ewolucyjna zmiana kształtu powierzchni tocznej koła.
  Słowa kluczowe mechanika kolejowa, dynamika, korugacja, poligonalizacja
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_219-232.pdf
 2. Wiktor Jakowluk - Optimal input signal design for parameter estimation in an inertial system with respect to D-efficiency constraints
  Strony: 233 - 242
  Abstrakt: W niniejszej pracy sformułowano problem doboru przyjaznego sygnału wejściowego z ograniczeniem na D-efektywność funkcjonału celu. Celem takiego eksperymentu jest minimalizacja wariancji estymowanych parametrów oraz maksymalizacja przyjazności sygnału wejściowego. Stwierdzono, iż przyjazny sygnał sterujący nie zawsze gwarantuje uzyskanie akceptowalnych wartości estymat parametrów identyfikowanego modelu. Z tego powodu nałożono dodatkowe ograniczenie na D-efektywność funkcji celu.
  Słowa kluczowe identyfikacja przyjazna obiektowi, D-optymalność, D-efektywność
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_233-242.pdf
 3. Jerzy Merkisz, Bartosz Orszulak, Klaudia Budych - Badania pomiarów natężenia oświetlenia stymulujące kierowcę w symulatorze pojazdu osobowego
  Strony: 243 - 250
  Abstrakt: W artykule przedstawiono najważniejsze informacje na temat metod obrazowania przestrzeni wirtualnej w symulatorach, badań natężenia oświetlenia i współczynników odbić związanych z użytkowaniem symulatora pojazdu osobowego. Wskazano w nim także na podstawowe problemy związane z użytkowaniem podobnych obiektów symulacyjnych. Urządzeniem badawczym był symulator pojazdu samochodowego AutoSim AS 1200-6.
  Słowa kluczowe symulator, symulacja, wizualizacja, natężenie oświetlenia, współczynnik odbić, samochód
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_243-250.pdf
 4. Piotr Rynkowski - Analiza techniczno-ekonomiczna docieplenia poddasza nieużytkowego na przykładzie budynku jednorodzinnego
  Strony: 251 - 262
  Abstrakt: Artykuł przedstawia symulację pola temperatury przegród budowlanych na granicy ściany szczytowej pomieszczenia ogrzewanego i poddasza nieogrzewanego. Wyniki obliczeń numerycznych pozwalają na odpowiedź, czy z punktu widzenia ekonomicznego uzasadnione jest docieplenie przegrody wewnętrznej w celu minimalizacji mostków cieplnych, jakie pojawiają się automatycznie w przypadku niedocieplenia przegrody szczytowej od wewnątrz. Obliczenia wykonano autorskim programem przy wykorzystaniu Metody Elementów Brzegowych. Symulacja pozwala na wyznaczenie wartości strumieni cieplnych w wybranych obszarach struktur budowlanych. Ma to istotne znaczenie dla nietypowych rozwiązań, które nie są uwzględnione w katalogach typowych mostków cieplnych i istnieje konieczność ich wyznaczenia.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, mostki cieplne
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_251-262.pdf
 5. Piotr Rynkowski - Wpływ podziału obszaru wielospójnego na dokładność rozwiązania w metodzie elementów brzegowych
  Strony: 263 - 276
  Abstrakt: Artykuł przedstawia eksperyment numeryczny, który jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ podziału obszaru wielospójnego na podobszary na dokładność rozwiązania w metodzie elementów brzegowych. Porównując wyniki obliczeń numerycznych do wyników metod siatkowych, obserwuje się wpływ podziału obszaru na podobszary, zwłaszcza w obszarach o złożonej geometrii. W artykule przedstawiono przykłady obszarów o różnym stopniu złożoności. Na podstawie przykładów można stwierdzić, że wpływ ten istnieje i zagadnienie wymaga dalszych badań.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, obszary niejednorodne, dokładność rozwiązania
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_263-276.pdf
 6. Robert Waszkowski, Agata Chodowska - Koncepcja podsystemu AAR w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych
  Strony: 277 - 286
  Abstrakt: Praca zawiera opis modułu After Action Review oraz jego roli w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych. Sformułowano koncepcję podsystemu After Action Review w zakresie otoczenia podsystemu oraz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Przedstawiono wyniki projektu kluczowych elementów podsystemu. Opisane rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie oceny ćwiczeń symulacyjnych organów sanitarnych w działaniach związanych z wystąpieniem ognisk zatruć lub chorób przenoszonych drogą pokarmową.
  Słowa kluczowe ćwiczenia symulacyjne, After Action Review, BPMN, Aurea BPM
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_277-286.pdf

Vol.5 No. 3/2014

 1. Roman Bogacz, Włodzimierz Kurnik - On Some Dynamical Effects in Discrete and Continuous Columns with Supports Subjected to Circulatory Load
  Strony: 171 - 179
  Abstrakt: The paper is devoted to the analysis of influene of configuration of charakteristic curves on the eigen-forms and stability of continuous and discrete columns subjected to the circulatory load. Special attention is paid to Beck’s and Ziegler’s columns elastically supported on the top of column. It is pointed out that in both cases there exsist some singular points where transition from the first to the second eigen-form occurs.
  Słowa kluczowe circulatory load, stability, eigen-forms
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 2. Walenty Oniszczuk - Zjawiska dławień intensywności zadań do serwerów – eksperymenty symulacyjne
  Strony: 181 - 189
  Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki eksperymentów symulacyjnych ukierunkowanych na badania zjawisk dławień intensywności strumieni zadań napływających do bloku serwerów. Badana była konfiguracja sieci z blokadami i dynamiczną manipulacją progami w buforach. Te ograniczające mechanizmy zrealizowano poprzez specjalny moduł kontroli napływu nowych zadań (dwóch priorytetowych klas) do wspólnych węzłów obsługi. Taki moduł kontroli zawiera w sobie adaptacyjne algorytmy manipulowania progami w buforach, reagujących na bieżące zmiany ruchu teleinformatycznego w sieci. Wyniki eksperymentów pokazują, jak ważnym czynnikiem są mechanizmy blokad i dynamicznych progów w sieciach z ograniczonymi buforami.
  Słowa kluczowe alokacja zadań i zasobów, blokady, systemy z progami, elastyczne zarządzanie buforami
  Pełny artykuł: PDF icon 15_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 3. Agnieszka Pręgowska, Robert Konowrocki, Tomasz Szolc - Analysis of rotating systems using actuators with magnetorheological fluid to vibrations minimization – theoretical and experimental investigation
  Strony: 191 - 198
  Abstrakt: The analysis of damped rotating systems using actuators with magnetorheological fluid is the subject of interest. The main purpose of this research is minimization of vibration amplitudes in order to increase fatigue durability of the most responsible machine elements. Here, control damping torques are generated by magnetorheological fluid of adjustable viscosity. The theoretical investigations are based on a hybrid and finite element structural model (FEM) of the mechanical structure as well as on sensitivity analysis of the response with respect to the actuators damping characteristics. The analysis performed in the paper combines experimental verification using the laboratory test rig with theoretical computations.
  Słowa kluczowe rotating systems, torsional vibrations, actuators with a magnetorheological fluid, rotary actuators
  Pełny artykuł: PDF icon 25_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 4. Tomasz Suchocki, Piotr Lampart - Badania numeryczne spalania paliwa lotniczego w silniku turbinowym GTM-140
  Strony: 199 - 208
  Abstrakt: Artykuł przedstawia trójwymiarowe obliczenia numeryczne spalania w miniaturowym silniku turbinowym GTM-140. Głównym celem pracy jest zrozumienie procesów zachodzących w zastosowanej komorze spalania. Została przeprowadzona analiza strat przepływu w silniku turbinowym. Przedstawiono wyniki w postaci pól temperatury, ciśnienia oraz prędkości z uwzględnieniem przepływu cold flow oraz przepływu reakcyjnego. Został użyty model turbulencji k-ε (RANS), jako model spalania posłużył Non-Premixed Equilibrium Model oraz Dicrete Phase Model jako model z odparowaniem kropel paliwa.
  Słowa kluczowe GTM-140, silnik turbinowy, CFD, Discrete Phase Model, spalanie
  Pełny artykuł: PDF icon 33_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 5. Łukasz Witanowski, Piotr Lampart - Przestrzenne kształtowanie łopatki turbiny parowej z wykorzystaniem algorytmu hybrydowego i sieci neuronowej
  Strony: 209 - 216
  Abstrakt: W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki optymalizacji sprawnościowej ołopatkowania przestrzennego dwóch ostatnich stopni mikroturbiny ORC9000 100kW z wykorzystatniem pakietu OPT_TURB oraz Matlab Toolbox - Neural Network. Wyznaczono funkcję celu z post-processingu obliczeń 3D części przepływowej przy użyciu programu FlowER – solwera modelu RANS. Funkcje celu zdefiniowano, jako sumę strat energii kinetycznej oraz energii wylotowej. Zaproponowano model sztucznej sieci neuronowej wytrenowanej przy użyciu algorytmu Lavenberga- Marquardta.
  Słowa kluczowe optymalizacja, sieć neuronowa, ORC, CFD, sprawność
  Pełny artykuł: PDF icon 43_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf