Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 2/2015

 1. Michał ZABIELSKI, Rafał KASPRZYK, Zbigniew TARAPATA - Metody wykrywania naruszeń prywatności w internetowych sieciach społecznych
  Strony: 153 - 161
  Abstrakt: Wraz z pojawieniem się internetowych sieci społecznych znaczenie aspektu prywatności w Internecie wzrosło drastycznie. Stąd ważne jest opracowanie mechanizmów, które uniemożliwią osobom niepowołanym dostęp do prywatnych danych osobowych. W pracy podjęta została próba określenia modeli naruszeń prywatności poprzez analizę wpływu struktury sieci oraz jej atrybutów na możliwości naruszenia prywatności w internetowej sieci społecznej. Wynikiem tych działań jest opracowanie koncepcji symulatora pozwalającego na weryfikację wniosków wypływających z utworzonych modeli.
  Słowa kluczowe internetowe sieci społeczne, prywatność, uczenie półnadzorowane
  Pełny artykuł: PDF icon vol6no2-2015-art7.pdf

Vol.6 No. 1/2015

 1. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część I
  Strony: 5 - 22
  Abstrakt: Tematem pracy jest kryptoanaliza szyfru Enigmy M3, używanej przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe Niemiec podczas II wojny światowej. Proponujemy rekonstrukcję metody katalogu. W celu pełnego oprogramowania metody przeprowadzono testy zachowań szyfru przy różnych ustawieniach klucza. Praca zawiera matematyczne uzasadnienie istotnych dla metody faktów. W części II uzupełniamy metodę katalogu o dwa brakujące algorytmy, służące do wyznaczania połączeń łącznicy wtyczkowej i ustawień pierścieni. Wykonanie trzech wspomnianych algorytmów pozwala na odtworzenie pełnego dziennego klucza oraz klucza dowolnej depeszy. Dzięki temu możemy przeczytać dowolną depeszę przechwyconą przed 15 września 1938 roku. Załączamy implementację proponowanych algorytmów w języku Cpp.
  Słowa kluczowe Enigma M3, Rejewski, charakterystyka dnia
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_5-22.pdf
 2. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część II
  Strony: 23 - 33
  Abstrakt: Tematem pracy jest kryptoanaliza szyfru niemieckiej Enigmy M3, używanej do kodowania tajnych depesz przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe Niemiec podczas II wojny światowej. W części I zaproponowaliśmy algorytm będący rekonstrukcją metody katalogu. Tu uzupełniamy metodę katalogu o dwa brakujące algorytmy służące do wyznaczania odpowiednio połączeń łącznicy wtyczkowej i ustawień pierścieni. Wykonanie trzech wspomnianych algorytmów pozwala na odtworzenie pełnego dziennego klucza oraz klucza dowolnej depeszy. Dzięki temu możemy przeczytać dowolną depeszę przechwyconą przed 15 września 1938 r. Dodatkowo załączamy implementację przedstawionych algorytmów w języku Cpp.
  Słowa kluczowe Enigma M3, Rejewski, charakterystyka dnia
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_23-34.pdf
 3. Andrzej Najgebauer, Michał Dyk, Dariusz Pierzchała - Modelowanie i symulacja sieci IoT w symulatorze SenseSim
  Strony: 35 - 44
  Abstrakt: W pracy przedstawiono model symulacyjny sieci sensorowej oraz IoT, będące podstawą dla budowy symulatora SenseSim. Pozwala on na zbudowanie heterogenicznej sieci (lub wielu sieci), której sensory obserwują zmieniające się w czasie zjawiska. Zaletami proponowanego modelu są: możliwość szerokiej konfiguracji węzłów, które posiadać mogą wiele zdolności do obserwacji środowiska, oraz łatwa konfigurowalność algorytmów trasowania i komunikacji bezprzewodowej. Symulator zbudowany w oparciu o przedstawiony model będzie również umożliwiał modyfikację zachowania sensorów poprzez ich makroprogramowanie. Dodatkowo proponowane jest rozszerzenie symulatora o modelowanie wielorozdzielcze.
  Słowa kluczowe sieci sensoryczne, IoT, symulacja dyskretna zdarzeniowa
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_35-44.pdf
 4. Anna Justyna Werner-Juszczuk - Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym
  Strony: 45 - 56
  Abstrakt: Przedstawiono obliczenia projektowego obciążenia cieplnego w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w trzech wariantach: z uwzględnieniem przybliżonych wartości współczynników przenikania ciepła liniowych mostków cieplnych wg PN-EN ISO 14683:2008, z uwzględnieniem wartości z katalogu mostków cieplnych oraz przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych wykonanych przy użyciu autorskiego programu komputerowego, bazującego na algorytmie metody elementów brzegowych (MEB). Określono wpływ poszczególnych metod na całkowite projektowe straty ciepła w lokalu mieszkalnym.
  Słowa kluczowe MEB, liniowy współczynnik przenikania ciepła, projektowe obciążenie cieplne
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_45-56.pdf
 5. Anna Justyna Werner-Juszczuk, Piotr Rynkowski - Ocena ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany klatki schodowej przy wykorzystaniu MEB
  Strony: 57 - 65
  Abstrakt: W pracy przeprowadzono symulację rozkładu temperatury w miejscu połączenia ściany klatki schodowej ze stropem w wariancie z izolacją i bez izolacji w celu określenia ryzyka wystąpienia powierzchniowej kondensacji pary wodnej i określenia zasadności izolacji ścian pomiędzy klatką schodową a lokalem mieszkalnym. Przyjęto różne wartości temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Obliczenia wykonano za pomocą autorskiego programu komputerowego wykorzystującego algorytm MEB do rozwiązania ustalonego procesu przewodzenia ciepła w obszarach wielospójnych.
  Słowa kluczowe MEB, kondensancja powierzchniowa, izolacja cieplna
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_57-66.pdf
 6. Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej
  Strony: 67 - 75
  Abstrakt: W artykule została przedstawiona równoległa implementacja odmiany metody Monte Carlo do symulacji dynamiki kwantowych systemów otwartych – jest to tzw. metoda kwantowych trajektorii (QTM). Implementacja została wykonana za pomocą technologii CUDA i obejmuje ona realizację procedury numerycznej odpowiedzialnej za algorytm QTM. W artykule została też pokazana wydajność otrzymanych metod numerycznych dla QTM w stosunku do innych znanych implementacji.
  Słowa kluczowe metoda kwantowych trajektorii, symulacja kwantowych systemów otwartych, obliczenia numeryczne, technologia CUDA, obliczenia GPU
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr21_str_67-76.pdf

Vol.5 No. 4/2014

 1. Roman Bogacz, Kurt Frischmuth - Dynamics of a Rolling Railway Wheel: Corrugation, Polygonalization and Flat Spots
  Strony: 219 - 232
  Abstrakt: Praca dotyczy badania dynamiki koła kolejowego z nierównościami powierzchni tocznej oddziałującego z idealnym torem kolejowym (szyną). W przypadku ustalonego ruchu prostoliniowego określono trajektorię punktu kontaktu układu koło-szyna i wynikające przyspieszenia, początkowo przyjmując sztywne koło i szynę, a następnie rozważając przypadek kontaktu sprężystego i lepkosprężystego. Uwzględniając energię dysypowaną, określany jest ruch i ewolucyjna zmiana kształtu powierzchni tocznej koła.
  Słowa kluczowe mechanika kolejowa, dynamika, korugacja, poligonalizacja
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_219-232.pdf
 2. Wiktor Jakowluk - Optimal input signal design for parameter estimation in an inertial system with respect to D-efficiency constraints
  Strony: 233 - 242
  Abstrakt: W niniejszej pracy sformułowano problem doboru przyjaznego sygnału wejściowego z ograniczeniem na D-efektywność funkcjonału celu. Celem takiego eksperymentu jest minimalizacja wariancji estymowanych parametrów oraz maksymalizacja przyjazności sygnału wejściowego. Stwierdzono, iż przyjazny sygnał sterujący nie zawsze gwarantuje uzyskanie akceptowalnych wartości estymat parametrów identyfikowanego modelu. Z tego powodu nałożono dodatkowe ograniczenie na D-efektywność funkcji celu.
  Słowa kluczowe identyfikacja przyjazna obiektowi, D-optymalność, D-efektywność
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_233-242.pdf
 3. Jerzy Merkisz, Bartosz Orszulak, Klaudia Budych - Badania pomiarów natężenia oświetlenia stymulujące kierowcę w symulatorze pojazdu osobowego
  Strony: 243 - 250
  Abstrakt: W artykule przedstawiono najważniejsze informacje na temat metod obrazowania przestrzeni wirtualnej w symulatorach, badań natężenia oświetlenia i współczynników odbić związanych z użytkowaniem symulatora pojazdu osobowego. Wskazano w nim także na podstawowe problemy związane z użytkowaniem podobnych obiektów symulacyjnych. Urządzeniem badawczym był symulator pojazdu samochodowego AutoSim AS 1200-6.
  Słowa kluczowe symulator, symulacja, wizualizacja, natężenie oświetlenia, współczynnik odbić, samochód
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_243-250.pdf
 4. Piotr Rynkowski - Analiza techniczno-ekonomiczna docieplenia poddasza nieużytkowego na przykładzie budynku jednorodzinnego
  Strony: 251 - 262
  Abstrakt: Artykuł przedstawia symulację pola temperatury przegród budowlanych na granicy ściany szczytowej pomieszczenia ogrzewanego i poddasza nieogrzewanego. Wyniki obliczeń numerycznych pozwalają na odpowiedź, czy z punktu widzenia ekonomicznego uzasadnione jest docieplenie przegrody wewnętrznej w celu minimalizacji mostków cieplnych, jakie pojawiają się automatycznie w przypadku niedocieplenia przegrody szczytowej od wewnątrz. Obliczenia wykonano autorskim programem przy wykorzystaniu Metody Elementów Brzegowych. Symulacja pozwala na wyznaczenie wartości strumieni cieplnych w wybranych obszarach struktur budowlanych. Ma to istotne znaczenie dla nietypowych rozwiązań, które nie są uwzględnione w katalogach typowych mostków cieplnych i istnieje konieczność ich wyznaczenia.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, mostki cieplne
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_251-262.pdf
 5. Piotr Rynkowski - Wpływ podziału obszaru wielospójnego na dokładność rozwiązania w metodzie elementów brzegowych
  Strony: 263 - 276
  Abstrakt: Artykuł przedstawia eksperyment numeryczny, który jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ podziału obszaru wielospójnego na podobszary na dokładność rozwiązania w metodzie elementów brzegowych. Porównując wyniki obliczeń numerycznych do wyników metod siatkowych, obserwuje się wpływ podziału obszaru na podobszary, zwłaszcza w obszarach o złożonej geometrii. W artykule przedstawiono przykłady obszarów o różnym stopniu złożoności. Na podstawie przykładów można stwierdzić, że wpływ ten istnieje i zagadnienie wymaga dalszych badań.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, obszary niejednorodne, dokładność rozwiązania
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_263-276.pdf
 6. Robert Waszkowski, Agata Chodowska - Koncepcja podsystemu AAR w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych
  Strony: 277 - 286
  Abstrakt: Praca zawiera opis modułu After Action Review oraz jego roli w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych. Sformułowano koncepcję podsystemu After Action Review w zakresie otoczenia podsystemu oraz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Przedstawiono wyniki projektu kluczowych elementów podsystemu. Opisane rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie oceny ćwiczeń symulacyjnych organów sanitarnych w działaniach związanych z wystąpieniem ognisk zatruć lub chorób przenoszonych drogą pokarmową.
  Słowa kluczowe ćwiczenia symulacyjne, After Action Review, BPMN, Aurea BPM
  Pełny artykuł: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_277-286.pdf

Vol.5 No. 3/2014

 1. Roman Bogacz, Włodzimierz Kurnik - On Some Dynamical Effects in Discrete and Continuous Columns with Supports Subjected to Circulatory Load
  Strony: 171 - 179
  Abstrakt: The paper is devoted to the analysis of influene of configuration of charakteristic curves on the eigen-forms and stability of continuous and discrete columns subjected to the circulatory load. Special attention is paid to Beck’s and Ziegler’s columns elastically supported on the top of column. It is pointed out that in both cases there exsist some singular points where transition from the first to the second eigen-form occurs.
  Słowa kluczowe circulatory load, stability, eigen-forms
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 2. Walenty Oniszczuk - Zjawiska dławień intensywności zadań do serwerów – eksperymenty symulacyjne
  Strony: 181 - 189
  Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki eksperymentów symulacyjnych ukierunkowanych na badania zjawisk dławień intensywności strumieni zadań napływających do bloku serwerów. Badana była konfiguracja sieci z blokadami i dynamiczną manipulacją progami w buforach. Te ograniczające mechanizmy zrealizowano poprzez specjalny moduł kontroli napływu nowych zadań (dwóch priorytetowych klas) do wspólnych węzłów obsługi. Taki moduł kontroli zawiera w sobie adaptacyjne algorytmy manipulowania progami w buforach, reagujących na bieżące zmiany ruchu teleinformatycznego w sieci. Wyniki eksperymentów pokazują, jak ważnym czynnikiem są mechanizmy blokad i dynamicznych progów w sieciach z ograniczonymi buforami.
  Słowa kluczowe alokacja zadań i zasobów, blokady, systemy z progami, elastyczne zarządzanie buforami
  Pełny artykuł: PDF icon 15_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 3. Agnieszka Pręgowska, Robert Konowrocki, Tomasz Szolc - Analysis of rotating systems using actuators with magnetorheological fluid to vibrations minimization – theoretical and experimental investigation
  Strony: 191 - 198
  Abstrakt: The analysis of damped rotating systems using actuators with magnetorheological fluid is the subject of interest. The main purpose of this research is minimization of vibration amplitudes in order to increase fatigue durability of the most responsible machine elements. Here, control damping torques are generated by magnetorheological fluid of adjustable viscosity. The theoretical investigations are based on a hybrid and finite element structural model (FEM) of the mechanical structure as well as on sensitivity analysis of the response with respect to the actuators damping characteristics. The analysis performed in the paper combines experimental verification using the laboratory test rig with theoretical computations.
  Słowa kluczowe rotating systems, torsional vibrations, actuators with a magnetorheological fluid, rotary actuators
  Pełny artykuł: PDF icon 25_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 4. Tomasz Suchocki, Piotr Lampart - Badania numeryczne spalania paliwa lotniczego w silniku turbinowym GTM-140
  Strony: 199 - 208
  Abstrakt: Artykuł przedstawia trójwymiarowe obliczenia numeryczne spalania w miniaturowym silniku turbinowym GTM-140. Głównym celem pracy jest zrozumienie procesów zachodzących w zastosowanej komorze spalania. Została przeprowadzona analiza strat przepływu w silniku turbinowym. Przedstawiono wyniki w postaci pól temperatury, ciśnienia oraz prędkości z uwzględnieniem przepływu cold flow oraz przepływu reakcyjnego. Został użyty model turbulencji k-ε (RANS), jako model spalania posłużył Non-Premixed Equilibrium Model oraz Dicrete Phase Model jako model z odparowaniem kropel paliwa.
  Słowa kluczowe GTM-140, silnik turbinowy, CFD, Discrete Phase Model, spalanie
  Pełny artykuł: PDF icon 33_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf
 5. Łukasz Witanowski, Piotr Lampart - Przestrzenne kształtowanie łopatki turbiny parowej z wykorzystaniem algorytmu hybrydowego i sieci neuronowej
  Strony: 209 - 216
  Abstrakt: W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki optymalizacji sprawnościowej ołopatkowania przestrzennego dwóch ostatnich stopni mikroturbiny ORC9000 100kW z wykorzystatniem pakietu OPT_TURB oraz Matlab Toolbox - Neural Network. Wyznaczono funkcję celu z post-processingu obliczeń 3D części przepływowej przy użyciu programu FlowER – solwera modelu RANS. Funkcje celu zdefiniowano, jako sumę strat energii kinetycznej oraz energii wylotowej. Zaproponowano model sztucznej sieci neuronowej wytrenowanej przy użyciu algorytmu Lavenberga- Marquardta.
  Słowa kluczowe optymalizacja, sieć neuronowa, ORC, CFD, sprawność
  Pełny artykuł: PDF icon 43_vol5-3-2014_kwartalnik_nr19.pdf

Vol.5 No. 2/2014

 1. Joanna Karbowska-Chilińska, Paweł Zabielski - Optymalizacja trasy podróży turystycznej samochodem elektrycznym
  Strony: 81 - 94
  Abstrakt: Samochód elektryczny jest zeroemisyjny, bardzo cichy i tani w eksploatacji. Może być wykorzystywany zarówno jako samochód miejski, jak i w podróżowaniu turystycznym. W artykule przedstawiamy algorytm, który zaplanuje trasę wycieczki w taki sposób, żeby odwiedzone zostały najatrakcyjniejsze obiekty turystyczne, oraz uwzględni w punkcie początkowym i końcowym trasy ładowanie baterii. Atrakcyjność obiektu jest wyznaczana na podstawie opinii internatów o danym obiekcie. Maksymalna długość wycieczki to liczba kilometrów, jakie samochód może przejechać na jednym ładowaniu baterii. Zaproponowany przez autorów algorytm ewolucyjny został przetestowany na rzeczywistych danych, obejmujących obiekty turystyczne i stacje ładowania baterii na Podlasiu. Czas działania algorytmu oraz wyniki testów wykazują, że opisany algorytm może być częścią modułu oprogramowania stosowanego w samochodach elektrycznych lub aplikacją na smartfony, która ułatwia i uprzyjemnia podróżowanie, a jednocześnie pozwala optymalnie wykorzystać energię samochodu elektrycznego.
  Słowa kluczowe graf ważony z profitami przy wierzchołkach, generowanie trasy z profitami i ograniczeniami, optymalizacja trasy, samochód elektryczny
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 2. Tadeusz Maciak, Rafał Marzewski - Komputerowa symulacja rozwoju pożaru kompleksu leśnego w pobliżu Nowogrodu. Cz. II. Wyniki symulacji
  Strony: 95 - 109
  Abstrakt: W pierwszej części pracy przedstawiono sposób pozyskiwania danych wejściowych do oprogramowania FARSITE. W drugiej, bieżącej części pracy zaprezentowano wyniki symulacji. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na analizowanym obszarze leśnym głównie może występować pożar powierzchniowy. Obejmuje on największy obszar spalonego lasu. Zaprezentowano również miejsca, w których może dochodzić do zapłonu koron drzew. Jest to jednak tylko pożar pasywny, który nie może utrzymać się bez udziału ognia powierzchniowego. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w przyjętych warunkach zagrożenie pożarem aktywnym jest praktycznie niemożliwe.
  Słowa kluczowe symulacja rozwoju pożaru lasu, modele pożaru lasu
  Pełny artykuł: PDF icon 19_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 3. Mirosław Omieljanowicz, Adam Sokołowski - Symulacja spodziewanej jakości transmisji w sieciach bezprzewodowych wewnątrz budynków (studium przypadku)
  Strony: 111 - 118
  Abstrakt: Przedstawiony artykuł dotyczy zagadnień analizy i planowania sieci WiFi. W pracy opisano opracowany przez autorów prosty model propagacji sygnału wewnątrz budynków oraz metodę symulacji pozwalającą na wyznaczenie spodziewanej przepustowości przy zadanym położeniu punktów dostępowych. Autorzy pokazują również praktyczne jej zastosowanie do analizy stanu sieci WiFi w budynku Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
  Słowa kluczowe sieci WiFi, symulacja przepustowości, planowanie sieci WiFi
  Pełny artykuł: PDF icon 35_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 4. Sławomir Adam Sorko, Tomasz Janusz Teleszewski - Modelowanie parametrów aerodynamicznych urządzeń energetyki wiatrowej. III. Analiza aerodynamiczna rotorów
  Strony: 119 - 128
  Abstrakt: Wirniki rotorów wiatrowych (VAWT – Vertical Axis Wind Turbine) są konstruowane jako układy kształtowych lub profilowanych elementów powierzchniowych tworzących palisady wirnikowe o pionowej osi obrotu. W opracowaniu przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływu przez cząstkowe sekcje wirnika rotora wiatrowego typu Darrieusa o profilowanych łopatach przy użyciu równań całkowych, dyskretyzację równań całkowych (metoda panelowa), algorytm wyznaczania pól prędkości i ciśnienia oraz wyznaczania charakterystyk użytkowych rotorów wiatrowych o pionowej osi obrotu wirnika.
  Słowa kluczowe
  Pełny artykuł: PDF icon 43_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 5. Sławomir Adam Sorko, Tomasz Janusz Teleszewski - Symulacja pól prędkości i temperatury w przepływie cieczy lepkiej metodą elementów brzegowych
  Strony: 129 - 142
  Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego płaskiego, laminarnego ruchu cieczy lepkiej pomiędzy ściankami: płaską i profilowaną, generowanego względnym wzdłużnym ruchem ścianek przy użyciu metody elementów brzegowych. Przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływowego i metodę wyznaczania pola prędkości cieczy i pola temperatury generowanego w izotermicznym przepływie cieczy lepkiej dyssypacją energii.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, przepływ Stokesa, dyssypacja energii
  Pełny artykuł: PDF icon 53_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski - Wyznaczanie gęstości strumienia ciepła konwekcji wymuszonej w przepływie laminarnym w przewodach prostoosiowych metodą elementów brzegowych
  Strony: 143 - 153
  Abstrakt: W pracy przedstawiono algorytm MEB do analizy pól temperatury i gęstości strumienia ciepła przy przepływie laminarnym z wymianą ciepła w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Zaprezentowano sformułowanie zagadnienia przy użyciu metody elementów brzegowych do opisu przepływu i wymiany ciepła w przepływie jednokierunkowym przez przewód o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń przepływu z udziałem konwekcji wymuszonej w profilowanym przewodzie prostoosiowym.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, laminarny przepływ jednokierunkowy, strumień ciepła, konwekcja
  Pełny artykuł: PDF icon 67_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf
 7. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Wyznaczanie pola prędkości i strat energii w przepływie cieczy przez przewód prostoosiowy o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego
  Strony: 155 - 168
  Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono algorytm obliczeniowy wyznaczania pola prędkości i wyznaczania strat energii w jednokierunkowym, laminarnym przepływie cieczy przez przewody o dowolnych kształtach w przekroju poprzecznym. Równanie różniczkowe opisujące przepływ z warunkiem brzegowym zakładającym zerową wartość prędkości na ściance materialnej ograniczającej przepływ sprowadzono do równań całkowych (metoda elementów brzegowych) rozwiązywanych dyskretnie. Wyznaczono pole prędkości, pole komponentów tensora naprężeń i rozkład funkcji lepkiej dyssypacji energii. Zaprezentowano wykresy obrazujące rozwiązanie zagadnienia przepływowego w profilowanym przewodzie radiatora.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, tensor naprężeń, funkcja dyssypacji energii
  Pełny artykuł: PDF icon 79_vol5-2-2014_ptsk_kwartalnik_nr18_final.pdf

Vol.5 No. 1/2014

 1. Anna Barbara Demianiuk, Sławomir Adam Sorko - Modelowanie procesów transportu masy i ciepła w płaskich kolektorach słonecznych
  Strony: 5 - 17
  Abstrakt: Przedmiotem opracowania jest zagadnienie technicznej optymalizacji płaskich rurowych kolektorów słonecznych. Przedstawiono podstawowe elementy energetycznej analizy parametrów użytkowych kolektorów słonecznych opisane równaniem Hottela-Whilliera. Zwrócono uwagę na konieczność szczegółowej analizy przepływu cieczy przez elementy przepływowe kolektorów rurowych, w szczególności w układach, w których przewody mają kształt przekroju poprzecznego różny od przekroju kołowego, i na potrzebę dokładnego matematycznego opisu złożonych zjawisk przejmowania ciepła. Pokazano, że zaawansowana analiza zjawisk przepływowych i cieplnych w złożonych układach wymiany ciepła w przepływie, jakimi są rurowe, cieczowe kolektory słoneczne, umożliwia techniczną racjonalizację rozwiązań technicznych tych urządzeń.
  Słowa kluczowe płaski kolektor słoneczny, optymalny przepływ masowy, transport ciepła
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol5-1-2014_ptsk_kwartalnik_nr17_final.pdf
 2. Piotr Rynkowski - Dokładność rozwiązania w konwencjonalnej oraz szybkiej wielobiegunowej metodzie elementów brzegowych
  Strony: 19 - 28
  Abstrakt: W pracy przedstawiono porównanie dokładności rozwiązania dwuwymiarowego pola temperatury przy wykorzystaniu klasycznej metody elementów brzegowych oraz szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych (ang.: Fast Multipole Method FMM). Porównano rozwiązanie zagadnienia przy różnym stopniu dyskretyzacji linii brzegowej. Przedstawiono czas obliczeń dla obu metod.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych, dokładność rozwiązania
  Pełny artykuł: PDF icon 19_vol5-1-2014_ptsk_kwartalnik_nr17_final.pdf
 3. Sławomir Adam Sorko - Modelowanie oscylacyjnego przepływu cieczy przez przewody prostoosiowe
  Strony: 29 - 42
  Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego, laminarnego ruchu cieczy w prostosiowym przewodzie o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego w warunkach oscylacyjnego ruchu wzdłużnego przewodu. Przedstawiono matematyczny opis problemu przy użyciu metody brzegowych równań całkowych. Zaprezentowano rozwiązanie zagadnienia testowego wykazujące poprawność modelu matematycznego i algorytmu obliczeniowego. Przedstawiono przykład wyznaczenia pola prędkości przepływu przez prostoosiowy przewód o przekroju eliptycznym.
  Słowa kluczowe przepływ Stokesa, przepływ oscylacyjny, drgania wzdłużne przewodu, metoda elementów brzegowych
  Pełny artykuł: PDF icon 29_vol5-1-2014_ptsk_kwartalnik_nr17_final.pdf
 4. Sławomir Adam Sorko, Tomasz Janusz Teleszewski - Modelowanie parametrów aerodynamicznych urządzeń energetyki wiatrowej. I. Aerodynamiczna analiza profili wirników turbin i rotorów wiatrowych
  Strony: 43 - 55
  Abstrakt: Wirniki urządzeń energetyki wiatrowej: turbin wiatrowych i rotorów wiatrowych są zaawansowanymi konstrukcjami, których elementy – łopaty śmigieł i rotorów – są profilowane w celu uzyskania pożądanych właściwości aerodynamicznych. W opracowaniu zaprezentowano metodę wyznaczania opływu potencjalnego wyizolowanych profili lotniczych i ich modyfikacji oraz profili stosowanych w turbinach i rotorach wiatrowych metodą hydrodynamicznych osobliwości, polegającą na rozkładzie punktowych wirów na konturze profilu. Wyznaczenie gęstości wirowości na profilu pozwala na wyznaczenie prędkości na konturze i pola prędkości przepływu wokół profilu oraz podstawowych charakterystyk aerodynamicznych profilu: współczynników siły nośnej i oporu oraz współczynnika doskonałości aerodynamicznej profilu.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, profile turbin i rotorów wiatrowych
  Pełny artykuł: PDF icon 43_vol5-1-2014_ptsk_kwartalnik_nr17_final.pdf
 5. Sławomir Adam Sorko, Tomasz Janusz Teleszewski - Modelowanie parametrów aerodynamicznych urządzeń energetyki wiatrowej. II. Analiza aerodynamiczna turbin wiatrowych o poziomej osi obrotu
  Strony: 57 - 69
  Abstrakt: Przedmiotem opracowania jest metoda obliczeniowa wyznaczania przepływu przez wirniki niewielkich osiowych turbin wiatrowych o gęstych palisadach łopatkowych i wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych tych urządzeń. Przedstawiono algorytm obliczeniowy oparty na koncepcji podziału wirnika osiowego na wirniki elementarne i konforemnym odwzorowaniu kołowych palisad profili na osiowosymetrycznych powierzchniach prądu na płaskie palisady profili, w których opływ palisady i charakterystyki aerodynamiczne są wyznaczane metodą hydrodynamicznych osobliwości.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, turbiny wiatrowe HAWT
  Pełny artykuł: PDF icon 57_vol5-1-2014_ptsk_kwartalnik_nr17_final.pdf
 6. Mirosław Żukowski - Symulacja numeryczna charakterystyki cieplnej i przepływowej rur o przekroju eliptycznym
  Strony: 71 - 78
  Abstrakt: W artykule zaprezentowano charakterystykę cieplną i przepływową przewodów o przekroju elipsy. Jako narzędzie badawcze posłużyły symulacje numeryczne bazujące na algorytmach komputerowej mechaniki płynów. Obliczenia wykonano dla sześciu wartości stosunku promieni elipsy wK: 1, 1.21, 1.44, 1.62 1.96, i 2.56 oraz czterech wartości liczby Reynoldsa z przedziału od 3600 do 72000. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zmiana wartości wK, w rozpatrywanych granicach, wpływa na wzrost jednostkowych strat ciśnienia od 1.2% do 32.1% oraz zwiększenie strat mocy cieplnej od 0.7% do 16.7% w porównaniu do rurociągu o przekroju kołowym o tej samej powierzchni.
  Słowa kluczowe rury elipsoidalne, komputerowa mechanika płynów, wymiana ciepła, straty ciśnienia
  Pełny artykuł: PDF icon 71_vol5-1-2014_ptsk_kwartalnik_nr17_final.pdf

Vol.4 No. 4/2013

 1. Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Wpływ degradacji połączenia generatora piezoelektrycznego z belką na pozyskiwaną energię elektryczną
  Strony: 185 - 192
  Abstrakt: Efektywność odzysku energii elektrycznej z energii drgań mechanicznych zależy między innymi od jakości połączenia pomiędzy generatorem piezoelektrycznym a belką. W niniejszym artykule przeprowadzono obliczenia belki wysięgnikowej wymuszonej ruchem harmonicznym podpory. Porównano wyniki otrzymane metodą analityczną i metodą elementów skończonych. Skupiono się na wpływie degradacji połączenia na charakterystyki dynamiczne układu i odzyskiwane napięcie. Porównano charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe w przypadku uszkodzonej i nieuszkodzonej warstwy kleju. Przeprowadzono badania w zależności od położenia obszaru degradacji i stopnia zniszczenia warstwy kleju.
  Słowa kluczowe piezoelektryk, MES, ANSYS, pozyskiwanie energii elektrycznej, degradacja kleju
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 2. Sebastian Korczak - Zadanie śledzenia ścieżki dla pojazdu niedosterowanego
  Strony: 193 - 201
  Abstrakt: Niniejszy artykuł przedstawia problem sterowania układami niedosterowanymi na przykładzie prostego modelu bryły sztywnej pod działaniem siły przyłożonej niecentralnie. Zaprezentowano metodę określania sterowalności układów niedosterowanych, a następnie zaproponowano zadanie śledzenia trajektorii kołowej i ósemkowej za pomocą algorytmu obliczanego momentu. Siła sterująca powodująca sprzężenie równań wymusza modyfikację algorytmu sterowania. Proces obliczeniowy uzupełniono o środowisko wizualizacji trójwymiarowych.
  Słowa kluczowe układy niedosterowane, śledzenie ścieżki, metoda obliczanego momentu
  Pełny artykuł: PDF icon 13_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 3. Michał Dyk, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała - Model symulacyjny sieci sensorowej na potrzeby systemów fuzji danych
  Strony: 203 - 212
  Abstrakt: W pracy przedstawiono model sieci sensorowej będący podstawą dla budowy symulatora, który może być wykorzystany do generowania sytuacji oraz danych na potrzeby systemów fuzji danych. Model, a w konsekwencji symulator, pozwala na zbudowanie heterogenicznej sieci (lub wielu sieci), której sensory obserwują zmieniające się w czasie zjawiska. Zaletami proponowanego modelu są: możliwość szerokiej konfiguracji węzłów, które posiadać mogą wiele zdolności do obserwacji środowiska, również uznawanych obecnie za futurystyczne, oraz łatwa konfigurowalność algorytmów trasowania i komunikacji bezprzewodowej. Budowany w oparciu o przedstawiony model symulator będzie również umożliwiał modyfikację zachowania sensorów poprzez ich makroprogramowanie.
  Słowa kluczowe sieci sensorowe, fuzja danych, symulacja dyskretna zdarzeniowa
  Pełny artykuł: PDF icon 23_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 4. Tomasz Janusz Teleszewski - Wyznaczenie nieustalonego przepływu laminarnego cieczy lepkiej w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego przy wykorzystaniu metody MEB
  Strony: 213 - 220
  Abstrakt: W publikacji przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych nieustalonego przepływu laminarnego cieczy lepkiej w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym w postaci rozbiegu hydraulicznego w przewodzie o przekroju kołowym. W publikacji wykonano przykładowe symulacje przepływów niestacjonarnych, dla których nie są znane rozwiązania analityczne. W celu wykonania walidacji metody oraz symulacji napisano autorski program obliczeniowy VISCOUS UNSTEADY FLOW DUCT w języku Fortran.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, przepływy niestacjonarne, przewody prostoosiowe
  Pełny artykuł: PDF icon 33_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski - Algorytm MEB przejmowania ciepła w przepływie laminarnym przez przewody prostoosiowe
  Strony: 221 - 229
  Abstrakt: W pracy przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych przejmowania ciepła w przepływie laminarnym przez przewody prostoosiowe niezależnie od kształtu konturu przewodu. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym opisującym przejmowanie ciepła w przewodzie o przekroju kołowym. W publikacji przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń dla przejmowania ciepła przepływu laminarnego w kanale, którego kształt zadany jest krzywą Lamego. Algorytm został zaimplementowany w programie obliczeniowym CONVECTIONinDUCT napisanym w języku Fortran.
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, przejmowanie ciepła w przewodach
  Pełny artykuł: PDF icon 41_vol4-4-2013kwartalnik_nr16.pdf

Vol.4 No. 3/2013

 1. Adam Borowicz - Zastosowanie spaczonych zbiorów Julii w symulacji tekstur nieba
  Strony: 123 - 131
  Abstrakt: Przedstawiono nową technikę symulacji tekstur nieba nocnego na potrzeby systemów rzeczywistości wirtualnej. Proponowana metoda wykorzystuje w sposób bezpośredni spaczone zbiory Julii. W odróżnieniu od klasycznej metody wykorzystuje się tu przekształcenie wszechprzepustowe do spaczania (deformacji) siatki punktów startowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardziej realistycznych struktur fraktalnych, pozbawionych nienaturalnych symetrii lub okresowości, zachowujących jednak cechy samopodobieństwa.
  Słowa kluczowe symulacja tekstur, zbiór Julii, filtr wszechprzepustowy
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 2. Jolanta Koszelew - Problemy optymalizacyjne stosowane w planerach tras turystycznych
  Strony: 133 - 141
  Abstrakt: W artykule została opisana innowacyjna biblioteka oprogramowania LOGTRAVEL, która zawiera efektywne algorytmy rozwiązujące Problem Planowania Tras Turystycznych (ang. Tourist Trip Planning Problem (TTPP)). Komponent LOGTRAVEL może być wykorzystany w wielu turystycznych portalach internetowych, które oferują funkcjonalności inteligentnego planera podróży. Problemy optymalizacyjne, których rozwiązania są zawarte w LOGTRAVEL, stanowią mniej lub bardziej skomplikowaną wersję problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami. Ten problem jest znany z literatury jako orienteering problem i należy do problemów trudnych obliczeniowo. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, definiuje rozwiązywane problemy oraz ich zastosowania, ale nie prezentuje rozwiązań tychże problemów.
  Słowa kluczowe problem planowania tras turystycznych, orienteering problem, punkty zainteresowania, problem planowania tras, LOGTRAVEL
  Pełny artykuł: PDF icon 15_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 3. Anna Kumaniecka, Michał Prącik - Drgania aktywnie sterowanych periodycznych struktur dyskretno-ciągłych
  Strony: 143 - 152
  Abstrakt: W pracy dokonano próby symulacyjnego badania zjawisk dynamicznych wywołanych oddziaływaniem odbieraka prądu na sieć trakcyjną, przyjmując dwa różne modele sieci, złożone z dwóch równolegle umieszczonych strun lub belek Bernoulliego-Eulera z uwzględnieniem okresowego rozkładu konstrukcji wsporczych i wieszaków. Model odbieraka prądu przyjęto dyskretny, zredukowany, czteromasowy. Oddziaływanie odbieraka prądu modelowano dwoma ruchomymi siłami zmiennymi w czasie, poruszającymi się z liniowo narastającą do wartości stałej prędkością v. W przyjętych modelach możliwe było uwzględnienie sztywności giętnej przewodu jezdnego.
  Słowa kluczowe dynamika, sieć trakcyjna, odbierak prądu
  Pełny artykuł: PDF icon 25_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 4. Tadeusz Maciak, Rafał Marzewski - Komputerowa symulacja rozwoju pożaru kompleksu leśnego w pobliżu Nowogrodu. Cz. I. Dobór danych wejściowych
  Strony: 153 - 169
  Abstrakt: W pierwszej części pracy przedstawiono sposób pozyskiwania danych wejściowych do oprogramowania FARSITE. Z RDLP otrzymano numeryczny model terenu. Mapę nachyleń i ekspozycji oraz mapę pokrycia terenu koronami drzew uzyskano w sposób pośredni. Do opisu paliw powierzchni posłużyły modele opisane przez Scotta i Burgana. Przyjęta mapa wysokości drzew, wysokości oraz gęstości koron drzew dotyczyła sosny zwyczajnej. Opis pogody i wiatru został przyjęty na podstawie średnich warunków pogodowych charakterystycznych dla początku lipca w Polsce.
  Słowa kluczowe symulacja rozwoju pożaru lasu, modele pożaru lasu
  Pełny artykuł: PDF icon 35_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf
 5. Michał Prącik - Modelowanie i identyfikacja oddziaływań dynamicznych w próbie rozciągania przeprowadzanej w ciekłym helu
  Strony: 171 - 180
  Abstrakt: W pracy przedstawiono proponowany model struktury systemu: czujniki – próbka – struktura stanowiska. Zbudowane oryginalne programy symulacyjne bazują na danych konstrukcyjnych i pomiarowych uzyskanych podczas doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. Dane te pozwalają identyfikować parametry i opisywać funkcje charakteryzujące proces dynamicznego oddziaływania próbki rozciąganej w ciekłym helu ze strukturą stanowiska badawczego.
  Słowa kluczowe kriogenika, modelowanie, symulacja
  Pełny artykuł: PDF icon 53_vol4-3-2013ptsk_kwartalnik_nr15_final.pdf

Vol.4 No. 2/2013

 1. Kazimierz Furmanik, Michał Prącik - Symulacyjne badania ruchu materiału ziarnistego w przesypie przenośnikowym
  Strony: 69 - 80
  Abstrakt: Węzły przesypowe w kopalnianych systemach transportu materiałów rozdrobnionych przenośnikami taśmowymi są miejscami potencjalnych awarii, strat energii, zwiększonego ścierania taśm i transportowanych ziaren oraz zapylenia, co wiąże się z wymiernymi kosztami, które należy obniżać przez doskonalenie konstrukcji przesypów. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę ruchu ziarna w przesypie z uwzględnieniem oporów tarcia oraz wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych ruchu warstwy ziaren, przeprowadzonych z wykorzystaniem szybkiej kamery oraz metody elementów dyskretnych (DEM), których wyniki mogą być przydatne w projektowaniu przesypów o lepszych walorach eksploatacyjnych.
  Słowa kluczowe przenośniki taśmowe, przesypy
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 2. Joanna Karbowska-Chilińska, Paweł Zabielski - Zastosowanie problemu komiwojażera z profitami i oknami czasowymi do wyznaczania tras atrakcyjnych turystycznie okolic Białegostoku
  Strony: 81 - 89
  Abstrakt: Problem komiwojażera z profitami i oknami czasowymi jest dogodnym modelem dla problemu optymalnego planowania tras atrakcyjnych turystycznie. W pracy przedstawiono rozwiązanie tej odmiany problemu komiwojażera za pomocą algorytmu genetycznego GAPR. W miejsce krzyżowania zaproponowano wymianę obiektów między losowo wybranymi trasami. Rozwiązanie przetestowano na rzeczywistej sieci obiektów turystycznych okolicy Białegostoku. W wyniku testów otrzymano trasy o porównywalnej atrakcyjności jak w algorytmie genetycznym GA z krzyżowaniem (różnica jest na korzyść GAPR około 0.5%) i czasem generowania trasy nie przekraczającym 1.5 sekundy. Algorytm może być zastosowany w planerach tras turystycznych.
  Słowa kluczowe problem komiwojażera, algorytm genetyczny, generowanie tras atrakcyjnych turystycznie
  Pełny artykuł: PDF icon 17_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 3. Jerzy Merkisz, Bartosz Orszulak, Maciej Andrzejewski - Dobór trasy przejazdu na symulatorze pojazdu w aspekcie eco-drivingu
  Strony: 91 - 97
  Abstrakt: W artykule przedstawiono najważniejsze informacje na temat doboru trasy opracowanej na potrzeby badań symulacyjnych dotyczących weryfikacji stosowania wytycznych eco-drivingu przez kierowców pojazdów drogowych. Wskazano w nim między innymi podstawowe kryteria doboru trasy przejazdu dla realizacji przedmiotowych badań w aspekcie jazdy ekologicznej i ekonomicznej. Urządzeniem badawczym był symulator pojazdu samochodowego AutoSim AS 1200-6 wraz z dedykowanym oprogramowaniem.
  Słowa kluczowe eco-driving, symulator pojazdu, badania symulacyjne
  Pełny artykuł: PDF icon 27_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 4. Urszula Szyfman, Magdalena Topczewska - Wyszukiwanie obiektów podobnych w podzbiorze wybranych znaków alfabetu migowego przy wykorzystaniu sieci konkurencyjnych
  Strony: 99 - 107
  Abstrakt: W pracy opisano zastosowanie sieci konkurencyjnej (sieci Kohonena i ich modyfikacji) do wyszukiwania obiektów podobnych. Dokonano klasyfikacji obiektów na przykładzie rzeczywistego zbioru danych obrazowych wybranych znaków alfabetu migowego
  Słowa kluczowe sieć samoucząca, sieć konkurencyjna, obiekty podobne, klasyfikacja obiektów
  Pełny artykuł: PDF icon 35_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf
 5. Marek Tabędzki - Podejścia mikroskopowe w modelowaniu zachowania tłumu – przegląd
  Strony: 109 - 119
  Abstrakt: Niniejsza publikacja dotyczy zagadnienia modelowania ruchu tłumu z wykorzystaniem podejścia mikroskopowego. Podejście takie skupia się na zachowaniach i interakcjach zachodzących na poziomie pojedynczych osobników. W pracy przedstawiono różne modele (oparte na automatach komórkowych oraz modelowaniu agentowym), omówiono też współczesne kierunki badań oraz najważniejsze zastosowania. Nakreślono również możliwości rozwoju oraz kierunek dalszych prac autora.
  Słowa kluczowe modelowanie tłumu, systemy agentowe, automaty komórkowe, mikrosymulacja
  Pełny artykuł: PDF icon 45_vol4-2-2013ptsk_kwartalnik_nr14_final.pdf

Vol.4 No. 1/2013

 1. Damian Dzida, Adam Markowski - Rozpowszechnianie opinii w sieciach złożonych. Model wirusowy i jego weryfikacja na podstawie danych z Twittera
  Strony: 5 - 21
  Abstrakt: Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest proces rozpowszechniania opinii w populacji. W artykule przedstawiono wirusowy model opinii bazujący na teorii wpływu społecznego. Wraz ze wzrostem popularności portali społecznościowych możliwe stało się zbieranie danych rzeczywistych dotyczących zjawisk społecznych. Do budowy oraz kalibracji zaprezentowanego modelu wykorzystano dane z portalu Twitter, które były powiązane z akcją „Siema tu Polska”. Wykonano analizę jakościową oraz ilościową zaobserwowanej akcji, a następnie na jej podstawie zaproponowano model opinii. Weryfikacja modelu została dokonana poprzez symulację wieloagentową. Przedstawiono wyniki symulacji oraz ich analizę, a następnie zaproponowano dalszy kierunek prac.
  Słowa kluczowe sieci złożone, wirusowy model rozpowszechniania opinii, dyskretna symulacja wieloagentowa
  Pełny artykuł: PDF icon 5_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf
 2. Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji
  Strony: 23 - 40
  Abstrakt: Współczesne projekty informatyczne w coraz większej części prowadzone są w oparciu o metodyki zwinne. Ich zastosowanie ma z definicji zapewnić szybkie dostarczanie klientowi kolejnych wersji funkcjonującego oprogramowania charakteryzującego się określoną jakością. W artykule podjęto próbę zbadania wpływu odpowiedniego doboru personelu do zespołów wytwarzających oprogramowanie w oparciu o podejście zwinne na jakość powstającego produktu. W tym celu opracowano model symulacyjny, który - czerpiąc z osiągnięć nauk humanistycznych i inżynierii oprogramowania - obejmuje swoim zakresem obszary: zarządzania przepływem pracy, detekcją i naprawą błędów oraz budową zespołów w projekcie zarządzanym według metodyki Scrum. Zbudowany model pozwala między innymi zbadać, jak dopasowanie cech osobowości poszczególnych członków zespołu do różnych ról i procesów wpływa na jakość produktu, w którego tworzenie są oni zaangażowani. Przeprowadzone przy jego użyciu eksperymenty symulacyjne dają ciekawe spojrzenie na aspekty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i ich wpływu na przebieg projektu oraz jakość otrzymanego w rezultacie oprogramowania. Wykorzystanie zaproponowanego modelu w praktyce może przyczynić się do lepszego zarządzania projektami prowadzonymi w zgodzie z filozofią Agile poprzez dobór kadry charakteryzującej się odpowiednimi zdolnościami zarówno technicznymi, jak i interpersonalnymi.
  Słowa kluczowe zarządzanie projektami, metodyki zwinne, jakość oprogramowania, dynamika systemowa
  Pełny artykuł: PDF icon 23_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf
 3. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Wyznaczanie przepływów Stokesa w przewodach profilowanych metodą elementów brzegowych
  Strony: 41 - 50
  Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) do wyznaczania przepływów Stokesa w profilowanych przewodach i kołowym przekroju poprzecznym metodą elementów brzegowych. W celu walidacji metody elementów brzegowych porównano rozwiązania numeryczne zrealizowane metodą elementów brzegowych z rozwiązaniem analitycznym i rezultatami eksperymentalnymi. W prezentowanej pracy przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń dla wybranych przykładów, dla których nie są znane rozwiązania analityczne
  Słowa kluczowe metoda elementów brzegowych, przepływ Stokesa, przepływ osiowosymetryczny
  Pełny artykuł: PDF icon 41_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf
 4. Karol Tomaszewski - Symulacyjna metoda badania procesu obsługi żądań dostępu do danych w OODB
  Strony: 51 - 57
  Abstrakt: W artykule omówiona została symulacyjna metoda badania wydajności procesu obsługi żądań dostępu w obiektowych bazach danych. Zaproponowany został model symulacyjny umożliwiający badanie wpływu metod klasteryzacji na efektywność omawianego procesu. Rozpatrywana jest organizacja danych w modelu „pamięć podręczna-pamięć zasadnicza”. Eksperyment symulacyjny może posłużyć do porównania wybranych metod klasteryzacji na etapie projektowania rozwiązań. Wyniki badań mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o implementacji metod w rzeczywistych systemach bazodanowych.
  Słowa kluczowe obiektowe bazy danych, symulacja zdarzeniowa, model obsługi żądań dostępu
  Pełny artykuł: PDF icon 51_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf